محصولات لامیرا

گاز لامیرا
مدل VG 90 SVDایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,500,000 تومان
7,350,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل GSPF 90 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,000,000 تومان
7,840,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 907 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,500,000 تومان
7,350,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 906 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,500,000 تومان
7,350,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 604 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,000,000 تومان
4,900,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 925 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,500,000 تومان
7,350,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل KPF90W ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,500,000 تومان
7,350,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 922 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,500,000 تومان
7,350,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 905 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,370,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 603 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,370,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل KPF90L ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,000,000 تومان
7,840,000 تومان2%-

گاز لامیرا
KPF90

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,000,000 تومان
7,840,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل KPF60 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,370,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 901 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,370,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 902 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,370,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 602 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,370,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 610 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,000,000 تومان
6,860,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل KPF 30 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,500,000 تومان
3,430,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 202

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,500,000 تومان
2,450,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 933 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,500,000 تومان
7,350,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 912

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,200,000 تومان
7,056,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 611

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,200,000 تومان
5,096,000 تومان2%-

گاز لامیرا
مدل 962 ایتالیایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,000,000 تومان
7,840,000 تومان2%-