محصولات فیروز

استحمام فیروز
100 سی سی کلاسیک

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,000 تومان
1,800 تومان10%-

استحمام فیروز
200 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,500 تومان
3,150 تومان10%-

استحمام فیروز
300 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,300 تومان
3,870 تومان10%-

استحمام فیروز
500 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,100 تومان
5,490 تومان10%-

استحمام فیروز
750 سی سی پمپی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

9,400 تومان
8,460 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو پروتئینه 200 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,200 تومان
3,780 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو پروتئینه 300 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,200 تومان
4,680 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو بابونه 200 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,200 تومان
3,780 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو بابونه 300 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,200 تومان
4,680 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو ویتامینه 200 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,200 تومان
3,780 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو آلوورا 200 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,200 تومان
3,780 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو آلوورا 300 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,200 تومان
4,680 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو ویتامینه 300 سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,200 تومان
4,680 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو لاوندر 200 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,200 تومان
3,780 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو لاوندر 300 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,200 تومان
4,680 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو پروتئینه 500 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,400 تومان
6,660 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو آلوورا 500 سی سی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,400 تومان
6,660 تومان10%-

استحمام فیروز
کشامپو بدن ودک 450 میلی گرمی آبی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,400 تومان
5,760 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو بدن کودک 300 میلی صورتی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,500 تومان
4,050 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو بدن لاوندر 450 میلی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,700 تومان
6,030 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو بدن آلوورا 450 میلی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,550 تومان
4,995 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو بدن آلوورا 300 میلی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,700 تومان
4,230 تومان10%-

استحمام فیروز
شامپو بدن لاوندر 300 میلی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,700 تومان
4,230 تومان10%-