محصولات تنو

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
دستمال 100 برگ 2 لا

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,090 تومان
1,463 تومان30%-

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
150 برگ 2 لا

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,090 تومان
2,163 تومان30%-

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
250برگ سافت

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,035 تومان
2,825 تومان30%-

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
حوله 2 لایه 2 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,500 تومان
4,550 تومان30%-

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
حوله 2 لایه 4 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

13,400 تومان
9,380 تومان30%-

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3 لایه 4 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,700 تومان
4,690 تومان30%-

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3 لایه 2 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,400 تومان
2,380 تومان30%-

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3لایه 6 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,100 تومان
4,270 تومان30%-

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3 لایه 8 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

13,200 تومان
9,240 تومان30%-

دستمال کاغذی و سلولزی تنو
توالت 3 لایه 12 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

19,250 تومان
13,475 تومان30%-