محصولات پاپیا

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
100 برگ دو لایه

محدوده توزیع :
استان کردستان

8,500 تومان
6,375 تومان25%-

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
3 لایه 100 برگ

محدوده توزیع :
استان کردستان

6,500 تومان
4,875 تومان25%-

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
150برگ 2 لایه

محدوده توزیع :
استان کردستان

5,500 تومان
4,125 تومان25%-

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
حوله 3 لایه 4 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

15,000 تومان
11,250 تومان25%-

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 4 لایه 12 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

56,566 تومان
42,425 تومان25%-

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 4 لایه 8 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,544 تومان
1,908 تومان25%-

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 4 لایه 2 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,554 تومان
4,916 تومان25%-

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 4 لایه 4 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

65,544 تومان
49,158 تومان25%-

دستمال کاغذی و سلولزی پاپیا
توالت 5 لایه 6 رول

محدوده توزیع :
شهر سنندج

22,554 تومان
16,916 تومان25%-