محصولات عقاب

حلوا شکری عقاب
100 گرمی جدید

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,900 تومان
2,610 تومان10%-

حلوا شکری عقاب
250 گرمی ساده

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,500 تومان
6,750 تومان10%-

حلوا شکری عقاب
250 گرمی پسته ای

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,800 تومان
7,920 تومان10%-

حلوا شکری عقاب
250 گرمی کنجدی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,000 تومان
7,200 تومان10%-

حلوا شکری عقاب
250 گرمی رژیمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

10,500 تومان
9,450 تومان10%-

حلوا شکری عقاب
400 گرمی سنتی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

13,420 تومان
12,078 تومان10%-

حلوا شکری عقاب
400 گرمی ساده

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,500 تومان
10,350 تومان10%-

حلوا شکری عقاب
400 گرمی پسته ای

محدوده توزیع :
شهر سنندج

12,400 تومان
11,160 تومان10%-

حلوا شکری عقاب
400 گرمی کنجدی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

12,280 تومان
11,052 تومان10%-