محصولات تک ماکارون

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
اسپاگیتی700 گرمی 1/4 قطر

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,700 تومان
2,430 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
لازانیا 300 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,500 تومان
3,150 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
لازانیا 450 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,500 تومان
4,950 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی فیبردار سبزیجات نعنا

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,250 تومان
2,025 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
اسپاگیتی500 گرمی 1/5 قطر پروبیوتیک

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,500 تومان
2,250 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
اسپاگیتی500 گرمی با ویتامین D3 و کلسیم

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,250 تومان
2,025 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی غنی شده 2/8 میلیمتر

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,500 تومان
2,250 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی فتوچینی غنی شده

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,500 تومان
2,250 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
اسپاگیتی500 گرمی سبوس دار

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,000 تومان
1,800 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی فوسیلی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,100 تومان
1,890 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی شلز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,100 تومان
1,890 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی فیدلی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,100 تومان
1,890 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی پیکولی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

210 تومان
189 تومان10%-

ماکارونی(اسپاکتی) و لازانیا تک ماکارون
ماکارونی 500 گرمی پنه ریکاته

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,100 تومان
1,890 تومان10%-