محصولات پاکناز

مایع دستشویی پاکناز
مایع دستشویی 500 گرمی / در 4 رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,950 تومان
3,476 تومان12%-

مایع دستشویی پاکناز
مایع دستشویی 2000 گرمی / در 4 رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

11,400 تومان
10,032 تومان12%-

مایع دستشویی پاکناز
مایع دستشویی 3750 گرمی / در 4 رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

18,500 تومان
16,280 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
سفیدکننده معمولی 1000 پاکناز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

1,880 تومان
1,692 تومان10%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
سفیدکننده معمولی 2000 پاکناز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,950 تومان
3,476 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
سفیدکننده معمولی 4000 پاکناز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,850 تومان
6,028 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
سفیدکننده معطر 1000 پاکناز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,550 تومان
2,244 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
سفیدکننده معطر 4000 پاکناز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,000 تومان
7,040 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
جرم گیر معمولی 1000 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,300 تومان
2,024 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
جرم گیر معطر 4000 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

8,400 تومان
7,392 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
جوهر نمک 1000 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,350 تومان
2,068 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
جرم گیر معطر 1000 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

2,650 تومان
2,332 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
جرم گیر معمولی 4000گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

6,790 تومان
5,975 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
مایع شیشه شوی 500 گرمی ابی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,900 تومان
3,432 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
مایع شیشه شوی 500 گرمی سبز

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,300 تومان
2,904 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
مایع شیشه شوی 500 گرمی سرخابی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,900 تومان
3,432 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
شامپو فرش 1000 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

4,950 تومان
4,356 تومان12%-

پاک کننده/جرم گیر و سفید کننده پاکناز
مایع گاز پاک کن 750گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

5,250 تومان
4,620 تومان12%-

مایع ظرفشویی پاکناز
مایع ظرفشویی 700 گرم زرد رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,880 تومان
3,414 تومان12%-

مایع ظرفشویی پاکناز
مایع ظرفشویی 700 گرم قرمز رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,880 تومان
3,414 تومان12%-

مایع ظرفشویی پاکناز
مایع ظرفشویی 700 گرم سبز رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,880 تومان
3,414 تومان12%-

مایع ظرفشویی پاکناز
مایع ظرفشویی 700 گرم نازنجی رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

3,880 تومان
3,414 تومان12%-

مایع ظرفشویی پاکناز
مایع ظرفشویی 2000 گرمی زرد رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,650 تومان
6,732 تومان12%-

مایع ظرفشویی پاکناز
مایع ظرفشویی 2000 گرمی قرمز رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,650 تومان
6,732 تومان12%-

مایع ظرفشویی پاکناز
مایع ظرفشویی 2000 گرمی سبز رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

7,650 تومان
6,732 تومان12%-

مایع ظرفشویی پاکناز
مایع ظرفشویی 3750 گرمی زرد رنگ

محدوده توزیع :
شهر سنندج

14,950 تومان
13,156 تومان12%-