محصولات ایرانی

برنج ایرانی
هاشمی طالش 10 کیلو گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

140,000 تومان
128,800 تومان8%-

برنج ایرانی
برنج فجر گیلان 10 کیلویی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

115,000 تومان
97,750 تومان15%-

برنج ایرانی
برنج سر لاشه 10 کیلویی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

85,000 تومان
76,500 تومان10%-