محصولات سونار

روغن سونار
روغن آفتابگردان 1800 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

20,700 تومان
18,630 تومان10%-

روغن سونار
روغن ذرت 1800 گرمی

محدوده توزیع :
شهر سنندج

30,000 تومان
27,000 تومان10%-