محصولات ایلیا استیل

هود ایلیا استیل
یاقوت مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,100,000 تومان
968,000 تومان12%-

هود ایلیا استیل
یاقوت استیل

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,088,000 تومان
957,440 تومان12%-

هود ایلیا استیل
المپیا

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,112,500 تومان
979,000 تومان12%-

هود ایلیا استیل
میترا

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,384,950 تومان
1,218,756 تومان12%-

هود ایلیا استیل
کارینا برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,860,500 تومان
1,637,240 تومان12%-

هود ایلیا استیل
پردیس استیل

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,090,000 تومان
959,200 تومان12%-

هود ایلیا استیل
پردیس مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,100,000 تومان
968,000 تومان12%-

هود ایلیا استیل
مهدیس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,096,000 تومان
964,480 تومان12%-

هود ایلیا استیل
دایانا

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,528,470 تومان
1,345,054 تومان12%-

هود ایلیا استیل
آیسان

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,697,000 تومان
1,493,360 تومان12%-

هود ایلیا استیل
سارینا سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,781,850 تومان
1,568,028 تومان12%-

هود ایلیا استیل
رونیکا

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,714,000 تومان
1,508,320 تومان12%-

هود ایلیا استیل
سارینا خم

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,445,850 تومان
1,272,348 تومان12%-

هود ایلیا استیل
آراد

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,451,000 تومان
1,276,880 تومان12%-

هود ایلیا استیل
پارمیس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,461,660 تومان
1,286,261 تومان12%-

هود ایلیا استیل
کارینا دستی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,552,425 تومان
1,366,134 تومان12%-

هود ایلیا استیل
سارینا تخت

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,445,850 تومان
1,272,348 تومان12%-

هود ایلیا استیل
آرینا

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,400,000 تومان
1,232,000 تومان12%-

هود ایلیا استیل
مجیک

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,451,000 تومان
1,276,880 تومان12%-

هود ایلیا استیل
مجیک آینه ایی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,649,500 تومان
1,451,560 تومان12%-

هود ایلیا استیل
آرینا خط دار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,400,000 تومان
1,232,000 تومان12%-

هود ایلیا استیل
مخفی هلیا

محدوده توزیع :
سراسر ایران

790,000 تومان
695,200 تومان12%-

هود ایلیا استیل
دیاموند

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,151,500 تومان
1,013,320 تومان12%-

هود ایلیا استیل
مدل هلما هود مخفی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,025,000 تومان
902,000 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 501

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,886,270 تومان
1,659,918 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 502

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,744,100 تومان
1,534,808 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G504M فریم دار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,179,250 تومان
1,917,740 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G503M فریم دار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,119,450 تومان
1,865,116 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G503T تایمر دار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,781,550 تومان
1,567,764 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 505

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,869,530 تومان
3,405,186 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 506

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,789,280 تومان
1,574,566 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 501 D

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,769,000 تومان
1,556,720 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 508

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,790,340 تومان
1,575,499 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 513

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,789,280 تومان
1,574,566 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 514

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,789,280 تومان
1,574,566 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 515

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,789,280 تومان
1,574,566 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 516

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,789,280 تومان
1,574,566 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 517

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,900,000 تومان
1,672,000 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G518

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,773,900 تومان
1,561,032 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 522

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,773,900 تومان
1,561,032 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 523

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,886,270 تومان
1,659,918 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 524W

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,156,000 تومان
1,897,280 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 402

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,270,500 تومان
1,118,040 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G415

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,410,800 تومان
1,241,504 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 403M

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,482,900 تومان
1,304,952 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 408

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,380,000 تومان
1,214,400 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 416

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,410,800 تومان
1,241,504 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 416M فریم دار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,596,700 تومان
1,405,096 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 302

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,169,700 تومان
1,029,336 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
G 202

محدوده توزیع :
سراسر ایران

835,000 تومان
734,800 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 502 D

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,769,000 تومان
1,556,720 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 503 D

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,789,200 تومان
1,574,496 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 504 D

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,809,900 تومان
1,592,712 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 505

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,860,300 تومان
1,637,064 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 506

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,860,300 تومان
1,637,064 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 507

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,930,200 تومان
1,698,576 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 508

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,786,600 تومان
1,572,208 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 509

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,977,400 تومان
1,740,112 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 402

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,382,700 تومان
1,216,776 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 403 D

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,363,100 تومان
1,199,528 تومان12%-

گاز ایلیا استیل
S 201

محدوده توزیع :
سراسر ایران

889,300 تومان
782,584 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1042 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,383,600 تومان
1,217,568 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1061 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,717,000 تومان
1,510,960 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2062 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,533,500 تومان
1,349,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2060 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,407,000 تومان
1,238,160 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2061 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,633,000 تومان
1,437,040 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2063 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,759,000 تومان
1,547,920 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2042 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,308,500 تومان
1,151,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2014 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,321,000 تومان
1,162,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2015 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,374,000 تومان
1,209,120 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2026 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,396,000 تومان
1,228,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2041 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,308,500 تومان
1,151,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2040 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,320,000 تومان
1,161,600 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4047 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

840,000 تومان
739,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2044 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,308,500 تومان
1,151,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2051 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,161,500 تومان
1,022,120 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2031 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,186,000 تومان
1,043,680 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2030 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,102,000 تومان
969,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2021 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,238,500 تومان
1,089,880 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2013 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,135,000 تومان
998,800 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2019 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,140,000 تومان
1,003,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2057 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,161,500 تومان
1,022,120 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2054 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,161,500 تومان
1,022,120 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2012 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,046,500 تومان
920,920 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2020 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,095,500 تومان
964,040 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2028 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,102,000 تومان
969,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2010 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,102,000 تومان
969,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4013 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

707,000 تومان
622,160 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2011 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

842,500 تومان
741,400 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2016 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

917,500 تومان
807,400 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2018 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,013,500 تومان
891,880 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4031

محدوده توزیع :
سراسر ایران

677,500 تومان
596,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4030

محدوده توزیع :
سراسر ایران

677,500 تومان
596,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4028

محدوده توزیع :
سراسر ایران

677,500 تومان
596,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4021 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

677,500 تومان
596,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4054 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

589,500 تومان
518,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4051 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

589,500 تومان
518,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1063 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,844,500 تومان
1,623,160 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1041 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,382,500 تومان
1,216,600 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1040 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,320,000 تومان
1,161,600 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1062روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,644,500 تومان
1,447,160 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1054 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,208,500 تومان
1,063,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1057 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,208,500 تومان
1,063,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
3030روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

652,500 تومان
574,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
3031 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

652,500 تومان
574,200 تومان12%-

فر ایلیا استیل
IO 103 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,396,000 تومان
3,868,480 تومان12%-

فر ایلیا استیل
104 IO برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,396,000 تومان
3,868,480 تومان12%-

فر ایلیا استیل
106 IO برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,236,000 تومان
3,727,680 تومان12%-

فر ایلیا استیل
101 IO برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,993,500 تومان
3,514,280 تومان12%-

فر ایلیا استیل
IO 101w برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,155,000 تومان
3,656,400 تومان12%-

فر ایلیا استیل
107 IO برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,082,500 تومان
2,712,600 تومان12%-

فر ایلیا استیل
IO 201 گازی و برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,725,000 تومان
3,278,000 تومان12%-

فر ایلیا استیل
IO 202 گازی و برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,995,000 تومان
3,515,600 تومان12%-