محصولات مستر پلاس

فر مستر پلاس
فر گازی O G18

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,226,000 تومان
3,064,700 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر گازی O G14

محدوده توزیع :
سراسر ایران

325,000 تومان
308,750 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 7002 F

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,300,000 تومان
5,985,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 7002 W

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,450,000 تومان
6,127,500 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 7003 F

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,300,000 تومان
5,985,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 7002 M

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,175,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 301

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,175,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 302

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,175,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر گاز سوز O GG19

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,226,000 تومان
3,064,700 تومان5%-

گاز مستر پلاس
G 201 w

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,240,000 تومان
3,078,000 تومان5%-

گاز مستر پلاس
G 202

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,120,000 تومان
2,964,000 تومان5%-

گاز مستر پلاس
G 203

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,980,000 تومان
2,831,000 تومان5%-

گاز مستر پلاس
G 204

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,790,000 تومان
2,650,500 تومان5%-

گاز مستر پلاس
G 205

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,750,000 تومان
2,612,500 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 101

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,604,000 تومان
1,523,800 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 102

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,746,000 تومان
1,658,700 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 203

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,187,500 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 204

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,187,500 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 201

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,850,000 تومان
1,757,500 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 202

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,187,500 تومان5%-