محصولات نمونه

کولر آبی نمونه
3800 نمونه هوادهی از بالا

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,620,000 تومان
1,458,000 تومان10%-

کولر آبی نمونه
3500 نمونه موتور موتوژن

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,450,000 تومان
1,305,000 تومان10%-

کولر آبی نمونه
3200 نمونه سری عمومی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,150,000 تومان
1,035,000 تومان10%-

کولر آبی نمونه
2800 نمونه پایه دار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,090,000 تومان
981,000 تومان10%-

کولر آبی نمونه
7500 نمونه سری عمومی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,250,000 تومان
2,025,000 تومان10%-

کولر آبی نمونه
5500 نمونه سری عمومی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,195,000 تومان
1,975,500 تومان10%-

کولر آبی نمونه
5800 نمونه هوادهی از بالا

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,320,000 تومان
2,088,000 تومان10%-