محصولات اخوان

گاز اخوان
V-5

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,068,300 تومان
1,654,640 تومان20%-

گاز اخوان
G-103

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,876,400 تومان
1,501,120 تومان20%-

گاز اخوان
G-107

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,144,400 تومان
1,715,520 تومان20%-

گاز اخوان
G-13

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,916,300 تومان
1,533,040 تومان20%-

گاز اخوان
GI-24 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,441,300 تومان
1,153,040 تومان20%-

گاز اخوان
GT-300

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,133,500 تومان
5,706,800 تومان20%-

گاز اخوان
GI-142 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,540,800 تومان
1,232,640 تومان20%-

گاز اخوان
V-24

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,413,100 تومان
1,930,480 تومان20%-

گاز اخوان
V-22

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,111,100 تومان
1,688,880 تومان20%-

گاز اخوان
G-83

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,509,100 تومان
1,207,280 تومان20%-

گاز اخوان
GI-137 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,560,900 تومان
1,248,720 تومان20%-

گاز اخوان
V-8

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,696,900 تومان
2,157,520 تومان20%-

گاز اخوان
V-13

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,386,100 تومان
1,908,880 تومان20%-

گاز اخوان
G-35

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,230,400 تومان
1,784,320 تومان20%-

گاز اخوان
GI-132 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,560,900 تومان
1,248,720 تومان20%-

گاز اخوان
G-8

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,673,200 تومان
1,338,560 تومان20%-

گاز اخوان
G-51

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,907,500 تومان
1,526,000 تومان20%-

گاز اخوان
G-133-s

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,950,900 تومان
1,560,720 تومان20%-

گاز اخوان
V- 7s

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,733,700 تومان
2,186,960 تومان20%-

گاز اخوان
G-28

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,044,600 تومان
1,635,680 تومان20%-

گاز اخوان
G-14

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,139,800 تومان
1,711,840 تومان20%-

گاز اخوان
V-25

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,413,100 تومان
1,930,480 تومان20%-

گاز اخوان
OS-5

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,933,800 تومان
1,547,040 تومان20%-

گاز اخوان
G-85

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,845,800 تومان
1,476,640 تومان20%-

گاز اخوان
G-82

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,845,800 تومان
1,476,640 تومان20%-

گاز اخوان
G-29

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,005,700 تومان
1,604,560 تومان20%-

گاز اخوان
G-116

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,144,400 تومان
1,715,520 تومان20%-

گاز اخوان
G-6

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,799,900 تومان
1,439,920 تومان20%-

گاز اخوان
G-58

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,126,500 تومان
1,701,200 تومان20%-

گاز اخوان
G-33

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,748,100 تومان
1,398,480 تومان20%-

گاز اخوان
G-30

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,206,100 تومان
1,764,880 تومان20%-

گاز اخوان
G-3

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,702,600 تومان
1,362,080 تومان20%-

گاز اخوان
G-110

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,465,500 تومان
1,172,400 تومان20%-

گاز اخوان
G-1

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,060,500 تومان
848,400 تومان20%-

گاز اخوان
15-GI ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,213,900 تومان
971,120 تومان20%-

گاز اخوان
G-16

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,453,800 تومان
1,163,040 تومان20%-

گاز اخوان
V-9

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,890,300 تومان
2,312,240 تومان20%-

گاز اخوان
G-97

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,429,200 تومان
1,143,360 تومان20%-

گاز اخوان
V-17

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,567,900 تومان
2,054,320 تومان20%-

گاز اخوان
G-4

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,783,700 تومان
1,426,960 تومان20%-

گاز اخوان
G-87

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,619,300 تومان
1,295,440 تومان20%-

گاز اخوان
G-113

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,251,800 تومان
1,801,440 تومان20%-

گاز اخوان
G-111

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,910,800 تومان
1,528,640 تومان20%-

گاز اخوان
G-37

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,700 تومان
1,000,560 تومان20%-

گاز اخوان
G-109

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,465,500 تومان
1,172,400 تومان20%-

گاز اخوان
V-16

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,432,400 تومان
1,945,920 تومان20%-

گاز اخوان
G14-NEW-HE

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,139,800 تومان
1,711,840 تومان20%-

گاز اخوان
Gi 13 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,467,500 تومان
1,174,000 تومان20%-

گاز اخوان
Gi 13 S ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,467,500 تومان
1,174,000 تومان20%-

گاز اخوان
Gi 42 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,525,900 تومان
1,220,720 تومان20%-

گاز اخوان
Gi 82 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,525,900 تومان
1,220,720 تومان20%-

گاز اخوان
V-2 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,525,200 تومان
2,020,160 تومان20%-

گاز اخوان
v-1 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,939,300 تومان
1,551,440 تومان20%-

گاز اخوان
V-4 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,068,300 تومان
1,654,640 تومان20%-

گاز اخوان
V-7 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,733,900 تومان
2,187,120 تومان20%-

گاز اخوان
V 8-S ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,696,400 تومان
2,157,120 تومان20%-

گاز اخوان
V-10 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,890,300 تومان
2,312,240 تومان20%-

گاز اخوان
V-14 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,432,400 تومان
1,945,920 تومان20%-

گاز اخوان
V-3 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,067,700 تومان
1,654,160 تومان20%-

گاز اخوان
G-46

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,417,700 تومان
1,934,160 تومان20%-

گاز اخوان
V-18 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,386,100 تومان
1,908,880 تومان20%-

گاز اخوان
V-19 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,495,300 تومان
1,996,240 تومان20%-

گاز اخوان
V-20 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,495,300 تومان
1,996,240 تومان20%-

گاز اخوان
V 20-B ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,700,800 تومان
2,160,640 تومان20%-

گاز اخوان
V-21 ونوس

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,111,100 تومان
1,688,880 تومان20%-

گاز اخوان
G 7

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,897,200 تومان
1,517,760 تومان20%-

گاز اخوان
G 12

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,154,900 تومان
1,723,920 تومان20%-

گاز اخوان
G 13-s

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,916,300 تومان
1,533,040 تومان20%-

گاز اخوان
G 15

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,567,400 تومان
1,253,920 تومان20%-

گاز اخوان
G 23

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,092,900 تومان
874,320 تومان20%-

گاز اخوان
G 24

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,179,300 تومان
1,743,440 تومان20%-

گاز اخوان
G 24-s

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,201,800 تومان
1,761,440 تومان20%-

گاز اخوان
G 26

محدوده توزیع :
سراسر ایران

972,900 تومان
778,320 تومان20%-

گاز اخوان
G 28-s

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,149,900 تومان
1,719,920 تومان20%-

گاز اخوان
G 31

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,366,000 تومان
1,092,800 تومان20%-

گاز اخوان
G-32

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,547,900 تومان
1,238,320 تومان20%-

گاز اخوان
G-34

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,352,500 تومان
1,082,000 تومان20%-

گاز اخوان
G 35-s

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,246,200 تومان
1,796,960 تومان20%-

گاز اخوان
G-38

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,486,400 تومان
1,189,120 تومان20%-

گاز اخوان
G 39

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,814,200 تومان
1,451,360 تومان20%-

گاز اخوان
G-42

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,827,500 تومان
1,462,000 تومان20%-

گاز اخوان
G 43

محدوده توزیع :
سراسر ایران

999,100 تومان
799,280 تومان20%-

گاز اخوان
G-44

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,722,900 تومان
1,378,320 تومان20%-

گاز اخوان
G 49

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,736,400 تومان
1,389,120 تومان20%-

گاز اخوان
G-53

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,600,600 تومان
1,280,480 تومان20%-

گاز اخوان
G-72

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,044,600 تومان
1,635,680 تومان20%-

گاز اخوان
G-84

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,532,900 تومان
1,226,320 تومان20%-

گاز اخوان
G-86

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,781,000 تومان
1,424,800 تومان20%-

سینک اخوان
141

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,040,000 تومان
832,000 تومان20%-

سینک اخوان
332

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,865,800 تومان
2,292,640 تومان20%-

سینک اخوان
330

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,571,700 تومان
2,057,360 تومان20%-

سینک اخوان
159

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,049,700 تومان
839,760 تومان20%-

سینک اخوان
158

محدوده توزیع :
سراسر ایران

881,600 تومان
705,280 تومان20%-

سینک اخوان
توکار 6 New

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,032,900 تومان
826,320 تومان20%-

سینک اخوان
148

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,128,600 تومان
902,880 تومان20%-

سینک اخوان
304

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,731,900 تومان
1,385,520 تومان20%-

سینک اخوان
320

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,626,600 تومان
1,301,280 تومان20%-

سینک اخوان
146

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,128,600 تومان
902,880 تومان20%-

سینک اخوان
145

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,049,700 تومان
839,760 تومان20%-

سینک اخوان
310

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,605,600 تومان
1,284,480 تومان20%-

سینک اخوان
302

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,731,900 تومان
1,385,520 تومان20%-

سینک اخوان
300

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,731,900 تومان
1,385,520 تومان20%-

سینک اخوان
306

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,605,600 تومان
1,284,480 تومان20%-

سینک اخوان
25

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,170,300 تومان
936,240 تومان20%-

سینک اخوان
6

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,094,000 تومان
875,200 تومان20%-

سینک اخوان
342

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,022,600 تومان
818,080 تومان20%-

سینک اخوان
340

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,314,000 تومان
1,051,200 تومان20%-

سینک اخوان
336

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,568,300 تومان
1,254,640 تومان20%-

سینک اخوان
334

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,949,800 تومان
1,559,840 تومان20%-

سینک اخوان
157

محدوده توزیع :
سراسر ایران

881,600 تومان
705,280 تومان20%-

سینک اخوان
344

محدوده توزیع :
سراسر ایران

965,000 تومان
772,000 تومان20%-

سینک اخوان
74

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,047,800 تومان
838,240 تومان20%-

سینک اخوان
72

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,026,600 تومان
821,280 تومان20%-

سینک اخوان
36

محدوده توزیع :
سراسر ایران

997,100 تومان
797,680 تومان20%-

سینک اخوان
35

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,000,000 تومان20%-

سینک اخوان
33

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,314,500 تومان
1,051,600 تومان20%-

سینک اخوان
32

محدوده توزیع :
سراسر ایران

932,200 تومان
745,760 تومان20%-

سینک اخوان
29

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,110,300 تومان
888,240 تومان20%-

سینک اخوان
27

محدوده توزیع :
سراسر ایران

919,300 تومان
735,440 تومان20%-

سینک اخوان
23

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,056,200 تومان
844,960 تومان20%-

سینک اخوان
2

محدوده توزیع :
سراسر ایران

846,500 تومان
677,200 تومان20%-

سینک اخوان
18

محدوده توزیع :
سراسر ایران

973,900 تومان
779,120 تومان20%-

سینک اخوان
15

محدوده توزیع :
سراسر ایران

905,700 تومان
724,560 تومان20%-

سینک اخوان
144

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,109,500 تومان
887,600 تومان20%-

سینک اخوان
143

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,034,300 تومان
827,440 تومان20%-

سینک اخوان
142

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,015,700 تومان
812,560 تومان20%-

سینک اخوان
140

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,016,300 تومان
813,040 تومان20%-

سینک اخوان
14

محدوده توزیع :
استان کردستان

797,900 تومان
638,320 تومان20%-

سینک اخوان
139

محدوده توزیع :
سراسر ایران

965,000 تومان
772,000 تومان20%-

سینک اخوان
138

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,000,000 تومان20%-

سینک اخوان
135

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,000,000 تومان20%-

سینک اخوان
134

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,200,900 تومان
960,720 تومان20%-

سینک اخوان
130

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,130,300 تومان
904,240 تومان20%-

سینک اخوان
8

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,218,500 تومان
974,800 تومان20%-

سینک اخوان
121

محدوده توزیع :
سراسر ایران

589,700 تومان
471,760 تومان20%-

سینک اخوان
12

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,103,800 تومان
883,040 تومان20%-

سینک اخوان
116

محدوده توزیع :
سراسر ایران

945,800 تومان
756,640 تومان20%-

سینک اخوان
115

محدوده توزیع :
سراسر ایران

878,000 تومان
702,400 تومان20%-

سینک اخوان
114

محدوده توزیع :
سراسر ایران

912,900 تومان
730,320 تومان20%-

سینک اخوان
113

محدوده توزیع :
سراسر ایران

841,700 تومان
673,360 تومان20%-

سینک اخوان
112

محدوده توزیع :
سراسر ایران

945,800 تومان
756,640 تومان20%-

سینک اخوان
111

محدوده توزیع :
سراسر ایران

878,000 تومان
702,400 تومان20%-

سینک اخوان
110

محدوده توزیع :
سراسر ایران

912,900 تومان
730,320 تومان20%-

سینک اخوان
109

محدوده توزیع :
سراسر ایران

841,700 تومان
673,360 تومان20%-

سینک اخوان
108

محدوده توزیع :
سراسر ایران

873,300 تومان
698,640 تومان20%-

سینک اخوان
10

محدوده توزیع :
سراسر ایران

881,600 تومان
705,280 تومان20%-

سینک اخوان
1

محدوده توزیع :
سراسر ایران

545,600 تومان
436,480 تومان20%-

سینک اخوان
314

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,126,900 تومان
901,520 تومان20%-

سینک اخوان
312

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,126,900 تومان
901,520 تومان20%-

سینک اخوان
136

محدوده توزیع :
سراسر ایران

623,500 تومان
498,800 تومان20%-

سینک اخوان
67

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,098,200 تومان
878,560 تومان20%-

سینک اخوان
308

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,605,600 تومان
1,284,480 تومان20%-

سینک اخوان
71

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,138,500 تومان
910,800 تومان20%-

سینک اخوان
406

محدوده توزیع :
سراسر ایران

915,300 تومان
732,240 تومان20%-

سینک اخوان
402

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,233,200 تومان
986,560 تومان20%-

سینک اخوان
136sp

محدوده توزیع :
سراسر ایران

662,800 تومان
530,240 تومان20%-

سینک اخوان
زیرکار400

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,034,500 تومان
827,600 تومان20%-

سینک اخوان
سینک 161

محدوده توزیع :
سراسر ایران

581,000 تومان
464,800 تومان20%-

سینک اخوان
318

محدوده توزیع :
سراسر ایران

15,298,000 تومان
12,238,400 تومان20%-

هود اخوان
H67

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,320,000 تومان
1,056,000 تومان20%-

هود اخوان
H61

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,397,900 تومان
1,118,320 تومان20%-

هود اخوان
H64 هود مخفی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

836,400 تومان
669,120 تومان20%-

هود اخوان
H63

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,383,100 تومان
1,106,480 تومان20%-

هود اخوان
H66

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,446,500 تومان
1,157,200 تومان20%-

هود اخوان
H18

محدوده توزیع :
سراسر ایران

977,100 تومان
781,680 تومان20%-

هود اخوان
H45

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,619,600 تومان
1,295,680 تومان20%-

هود اخوان
H11

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,038,500 تومان
830,800 تومان20%-

هود اخوان
H43

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,945,700 تومان
1,556,560 تومان20%-

هود اخوان
H34

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,826,100 تومان
1,460,880 تومان20%-

هود اخوان
H1

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,048,600 تومان
838,880 تومان20%-

هود اخوان
H51

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,350,900 تومان
1,080,720 تومان20%-

هود اخوان
H53

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,548,000 تومان
1,238,400 تومان20%-

هود اخوان
H58

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,904,500 تومان
1,523,600 تومان20%-

هود اخوان
H21

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,512,400 تومان
1,209,920 تومان20%-

هود اخوان
H10

محدوده توزیع :
سراسر ایران

936,900 تومان
749,520 تومان20%-

هود اخوان
H22

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,263,360 تومان
1,010,688 تومان20%-

هود اخوان
H27-4S

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,254,500 تومان
1,003,600 تومان20%-

هود اخوان
H38

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,387,800 تومان
1,110,240 تومان20%-

هود اخوان
H39

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,292,400 تومان
1,033,920 تومان20%-

هود اخوان
H4

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,252,900 تومان
1,002,320 تومان20%-

هود اخوان
H35

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,161,600 تومان
929,280 تومان20%-

هود اخوان
H29

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,451,200 تومان
1,160,960 تومان20%-

هود اخوان
H55

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,548,100 تومان
1,238,480 تومان20%-

هود اخوان
H33

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,653,400 تومان
1,322,720 تومان20%-

هود اخوان
H16-60

محدوده توزیع :
سراسر ایران

612,300 تومان
489,840 تومان20%-

هود اخوان
H16

محدوده توزیع :
سراسر ایران

863,600 تومان
690,880 تومان20%-

هود اخوان
H37

محدوده توزیع :
سراسر ایران

937,500 تومان
750,000 تومان20%-

هود اخوان
H32 Ts

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,586,400 تومان
1,269,120 تومان20%-

هود اخوان
H63 MF

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,441,200 تومان
1,152,960 تومان20%-

هود اخوان
H 64-TB هود مخفی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

934,000 تومان
747,200 تومان20%-

هود اخوان
H64-TC هود مخفی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

970,200 تومان
776,160 تومان20%-

هود اخوان
H 64- TS هود مخفی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

956,600 تومان
765,280 تومان20%-

هود اخوان
H 63 w

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,569,400 تومان
1,255,520 تومان20%-

فر اخوان
F-11 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,848,000 تومان
2,278,400 تومان20%-

فر اخوان
F -32 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,728,300 تومان
3,782,640 تومان20%-

فر اخوان
F -30 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,917,600 تومان
3,134,080 تومان20%-

فر اخوان
F -20 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,519,500 تومان
3,615,600 تومان20%-

فر اخوان
F-35 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,193,400 تومان
4,154,720 تومان20%-

فر اخوان
F- 17 گازی و برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,867,800 تومان
2,294,240 تومان20%-

فر اخوان
F- 19 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,970,700 تومان
2,376,560 تومان20%-

فر اخوان
F-21 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,887,200 تومان
3,109,760 تومان20%-

فر اخوان
F- 25 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,160,300 تومان
3,328,240 تومان20%-

فر اخوان
F-12 فر گازی برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,848,000 تومان
2,278,400 تومان20%-

فر اخوان
F-13 فر گازی برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,858,600 تومان
2,286,880 تومان20%-

فر اخوان
F- 15 فر گازی برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,867,000 تومان
2,293,600 تومان20%-

فر اخوان
F-16 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,049,800 تومان
2,439,840 تومان20%-

فر اخوان
F - 18 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,119,500 تومان
2,495,600 تومان20%-

فر اخوان
F -22 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,978,800 تومان
3,183,040 تومان20%-

فر اخوان
F -23 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,649,300 تومان
2,919,440 تومان20%-

فر اخوان
F -24 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,468,600 تومان
2,774,880 تومان20%-

فر اخوان
F-26 فر برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,666,000 تومان
3,732,800 تومان20%-

فر اخوان
F -27 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,637,400 تومان
3,709,920 تومان20%-

فر اخوان
F-28 فر گازی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,981,600 تومان
2,385,280 تومان20%-

فر اخوان
F-29 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,494,500 تومان
3,595,600 تومان20%-

فر اخوان
F-33 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,295,300 تومان
3,436,240 تومان20%-

فر اخوان
F-34 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,238,000 تومان
3,390,400 تومان20%-

فر اخوان
F-3 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,906,400 تومان
2,325,120 تومان20%-

فر اخوان
F-4 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,865,700 تومان
2,292,560 تومان20%-

فر اخوان
F-5 گاز و برق

محدوده توزیع :
استان کردستان

2,901,300 تومان
2,321,040 تومان20%-

فر اخوان
F-6 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,924,000 تومان
2,339,200 تومان20%-

فر اخوان
F-7 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,907,200 تومان
2,325,760 تومان20%-

فر اخوان
F-8 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,002,800 تومان
2,402,240 تومان20%-