محصولات کن

هود کن
pardyc+

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,320,000 تومان
1,122,000 تومان15%-

هود کن
pardyc-w

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,650,000 تومان
1,402,500 تومان15%-

هود کن
pardyc-B

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,360,000 تومان
1,156,000 تومان15%-

هود کن
ATLAS 90

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,080,000 تومان
918,000 تومان15%-

هود کن
ARIEL

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,570,000 تومان
1,334,500 تومان15%-

هود کن
TITAN

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,570,000 تومان
1,334,500 تومان15%-

هود کن
PADNA W

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,380,000 تومان
1,173,000 تومان15%-

هود کن
زیر کابینتی استیل 4000

محدوده توزیع :
سراسر ایران

580,000 تومان
493,000 تومان15%-

هود کن
Parmyda

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,580,000 تومان
1,343,000 تومان15%-

هود کن
Pransa

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,780,000 تومان
1,513,000 تومان15%-

هود کن
Panisa

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,730,000 تومان
1,470,500 تومان15%-

هود کن
Patra

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,980,000 تومان
1,683,000 تومان15%-

هود کن
Paniz

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,780,000 تومان
1,513,000 تومان15%-

هود کن
Paniya

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,350,000 تومان
1,147,500 تومان15%-

هود کن
هود 1520

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,560,000 تومان
1,326,000 تومان15%-

هود کن
آرتمیا 2 هود مخفی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

870,000 تومان
739,500 تومان15%-

هود کن
آرتمیا 3 هود مخفی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

790,000 تومان
671,500 تومان15%-

گاز کن
M518

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,327,250 تومان
2,094,525 تومان10%-

گاز کن
M513

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,327,250 تومان
2,094,525 تومان10%-

گاز کن
pardyc-B

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,268,400 تومان
2,041,560 تومان10%-

گاز کن
pardyc-w

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,450,300 تومان
2,205,270 تومان10%-

گاز کن
اپل سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,450,300 تومان
2,205,270 تومان10%-

گاز کن
اپل مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,193,500 تومان
1,974,150 تومان10%-

گاز کن
sx518

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,321,900 تومان
2,089,710 تومان10%-

گاز کن
GW512

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,450,300 تومان
2,205,270 تومان10%-

گاز کن
GC527

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,279,100 تومان
2,051,190 تومان10%-

گاز کن
SF532

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,482,400 تومان
2,234,160 تومان10%-

گاز کن
S531

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,428,900 تومان
2,186,010 تومان10%-

گاز کن
S523

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,279,100 تومان
2,051,190 تومان10%-

گاز کن
B518

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,289,800 تومان
2,060,820 تومان10%-

گاز کن
s403

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,979,500 تومان
1,781,550 تومان10%-

گاز کن
G527

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,279,100 تومان
2,051,190 تومان10%-

گاز کن
S532

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,428,900 تومان
2,186,010 تومان10%-

گاز کن
S531

محدوده توزیع :
استان کردستان

2,428,900 تومان
2,186,010 تومان10%-

گاز کن
S530

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,311,200 تومان
2,080,080 تومان10%-

گاز کن
G501

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,107,900 تومان
1,897,110 تومان10%-

گاز کن
G512

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,268,400 تومان
2,041,560 تومان10%-

گاز کن
G521

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,268,400 تومان
2,041,560 تومان10%-

گاز کن
GW521

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,450,300 تومان
2,205,270 تومان10%-

گاز کن
CG8501

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,580,000 تومان
2,322,000 تومان10%-

گاز کن
IG3201 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

799,000 تومان
703,120 تومان12%-

گاز کن
IG 6401 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,184,500 تومان
1,042,360 تومان12%-

گاز کن
IG 6403 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,254,500 تومان
1,103,960 تومان12%-

گاز کن
IG 8501 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8502 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8503 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8505 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8507 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8509 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8510 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8514 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8515 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8516 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,579,700 تومان
1,390,136 تومان12%-

گاز کن
IG 8518 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,595,000 تومان
1,403,600 تومان12%-

گاز کن
IG 8519 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,595,000 تومان
1,403,600 تومان12%-

گاز کن
IG 8520 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,595,000 تومان
1,403,600 تومان12%-

گاز کن
IG 8521 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,595,000 تومان
1,403,600 تومان12%-

گاز کن
IS 9501 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,640,000 تومان
1,443,200 تومان12%-

گاز کن
IS 9502 ایرانی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,690,000 تومان
1,487,200 تومان12%-

سینک کن
9041- p45

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
باکسی A-6050

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,350,000 تومان
1,147,500 تومان15%-

سینک کن
A-4050 باکسی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,062,500 تومان15%-

سینک کن
p- 8031

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,330,000 تومان
1,130,500 تومان15%-

سینک کن
p- 8041

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,330,000 تومان
1,130,500 تومان15%-

سینک کن
p- 9031

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,390,000 تومان
1,181,500 تومان15%-

سینک کن
p- 8062

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
p- 8072

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
p- 9052

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
p- 9062

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
p- 9072

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
9072

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
P-9022

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
P-9032

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
9032

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
9052

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
9062

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
A-4040 باکسی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,120,000 تومان
952,000 تومان15%-

سینک کن
A-4030

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,120,000 تومان
952,000 تومان15%-

سینک کن
9022

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
P-8052

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
P-8062

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,069,200 تومان12%-

سینک کن
439

محدوده توزیع :
سراسر ایران

890,000 تومان
756,500 تومان15%-

سینک کن
P-8032

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
8052

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
7034

محدوده توزیع :
سراسر ایران

935,000 تومان
794,750 تومان15%-

سینک کن
8022

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
P-8022

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
9031

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
9041

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
7033

محدوده توزیع :
سراسر ایران

979,000 تومان
832,150 تومان15%-

سینک کن
438

محدوده توزیع :
سراسر ایران

890,000 تومان
756,500 تومان15%-

سینک کن
9011

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
9021

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
437

محدوده توزیع :
سراسر ایران

890,000 تومان
756,500 تومان15%-