سینک هستیا
S202

محدوده توزیع :
سراسر ایران

775,000 تومان
775,000 تومان0%-

سینک هستیا
S204

محدوده توزیع :
سراسر ایران

731,250 تومان
731,250 تومان0%-

سینک هستیا
S206

محدوده توزیع :
سراسر ایران

718,750 تومان
718,750 تومان0%-

سینک هستیا
S222

محدوده توزیع :
سراسر ایران

600,000 تومان
600,000 تومان0%-

سینک هستیا
S224

محدوده توزیع :
سراسر ایران

594,375 تومان
594,375 تومان0%-

سینک اخوان
141

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,040,000 تومان
832,000 تومان20%-

سینک اخوان
332

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,865,800 تومان
2,292,640 تومان20%-

سینک اخوان
330

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,571,700 تومان
2,057,360 تومان20%-

سینک اخوان
159

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,049,700 تومان
839,760 تومان20%-

سینک اخوان
158

محدوده توزیع :
سراسر ایران

881,600 تومان
705,280 تومان20%-

سینک اخوان
توکار 6 New

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,032,900 تومان
826,320 تومان20%-

سینک اخوان
148

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,128,600 تومان
902,880 تومان20%-

سینک اخوان
304

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,731,900 تومان
1,385,520 تومان20%-

سینک اخوان
320

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,626,600 تومان
1,301,280 تومان20%-

سینک اخوان
146

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,128,600 تومان
902,880 تومان20%-

سینک اخوان
145

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,049,700 تومان
839,760 تومان20%-

سینک اخوان
310

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,605,600 تومان
1,284,480 تومان20%-

سینک اخوان
302

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,731,900 تومان
1,385,520 تومان20%-

سینک اخوان
300

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,731,900 تومان
1,385,520 تومان20%-

سینک اخوان
306

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,605,600 تومان
1,284,480 تومان20%-

سینک اخوان
25

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,170,300 تومان
936,240 تومان20%-

سینک اخوان
6

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,094,000 تومان
875,200 تومان20%-

سینک اخوان
342

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,022,600 تومان
818,080 تومان20%-

سینک اخوان
340

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,314,000 تومان
1,051,200 تومان20%-

سینک اخوان
336

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,568,300 تومان
1,254,640 تومان20%-

سینک اخوان
334

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,949,800 تومان
1,559,840 تومان20%-

سینک اخوان
157

محدوده توزیع :
سراسر ایران

881,600 تومان
705,280 تومان20%-

سینک اخوان
344

محدوده توزیع :
سراسر ایران

965,000 تومان
772,000 تومان20%-

سینک اخوان
74

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,047,800 تومان
838,240 تومان20%-

سینک اخوان
72

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,026,600 تومان
821,280 تومان20%-

سینک اخوان
36

محدوده توزیع :
سراسر ایران

997,100 تومان
797,680 تومان20%-

سینک اخوان
35

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,000,000 تومان20%-

سینک اخوان
33

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,314,500 تومان
1,051,600 تومان20%-

سینک اخوان
32

محدوده توزیع :
سراسر ایران

932,200 تومان
745,760 تومان20%-

سینک اخوان
29

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,110,300 تومان
888,240 تومان20%-

سینک اخوان
27

محدوده توزیع :
سراسر ایران

919,300 تومان
735,440 تومان20%-

سینک اخوان
23

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,056,200 تومان
844,960 تومان20%-

سینک اخوان
2

محدوده توزیع :
سراسر ایران

846,500 تومان
677,200 تومان20%-

سینک اخوان
18

محدوده توزیع :
سراسر ایران

973,900 تومان
779,120 تومان20%-

سینک اخوان
15

محدوده توزیع :
سراسر ایران

905,700 تومان
724,560 تومان20%-

سینک اخوان
144

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,109,500 تومان
887,600 تومان20%-

سینک اخوان
143

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,034,300 تومان
827,440 تومان20%-

سینک اخوان
142

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,015,700 تومان
812,560 تومان20%-

سینک اخوان
140

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,016,300 تومان
813,040 تومان20%-

سینک اخوان
14

محدوده توزیع :
استان کردستان

797,900 تومان
638,320 تومان20%-

سینک اخوان
139

محدوده توزیع :
سراسر ایران

965,000 تومان
772,000 تومان20%-

سینک اخوان
138

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,000,000 تومان20%-

سینک اخوان
135

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,000,000 تومان20%-

سینک اخوان
134

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,200,900 تومان
960,720 تومان20%-

سینک اخوان
130

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,130,300 تومان
904,240 تومان20%-

سینک اخوان
8

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,218,500 تومان
974,800 تومان20%-

سینک اخوان
121

محدوده توزیع :
سراسر ایران

589,700 تومان
471,760 تومان20%-

سینک اخوان
12

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,103,800 تومان
883,040 تومان20%-

سینک اخوان
116

محدوده توزیع :
سراسر ایران

945,800 تومان
756,640 تومان20%-

سینک اخوان
115

محدوده توزیع :
سراسر ایران

878,000 تومان
702,400 تومان20%-

سینک اخوان
114

محدوده توزیع :
سراسر ایران

912,900 تومان
730,320 تومان20%-

سینک اخوان
113

محدوده توزیع :
سراسر ایران

841,700 تومان
673,360 تومان20%-

سینک اخوان
112

محدوده توزیع :
سراسر ایران

945,800 تومان
756,640 تومان20%-

سینک اخوان
111

محدوده توزیع :
سراسر ایران

878,000 تومان
702,400 تومان20%-

سینک اخوان
110

محدوده توزیع :
سراسر ایران

912,900 تومان
730,320 تومان20%-

سینک اخوان
109

محدوده توزیع :
سراسر ایران

841,700 تومان
673,360 تومان20%-

سینک اخوان
108

محدوده توزیع :
سراسر ایران

873,300 تومان
698,640 تومان20%-

سینک اخوان
10

محدوده توزیع :
سراسر ایران

881,600 تومان
705,280 تومان20%-

سینک اخوان
1

محدوده توزیع :
سراسر ایران

545,600 تومان
436,480 تومان20%-

سینک اخوان
314

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,126,900 تومان
901,520 تومان20%-

سینک اخوان
312

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,126,900 تومان
901,520 تومان20%-

سینک اخوان
136

محدوده توزیع :
سراسر ایران

623,500 تومان
498,800 تومان20%-

سینک اخوان
67

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,098,200 تومان
878,560 تومان20%-

سینک اخوان
308

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,605,600 تومان
1,284,480 تومان20%-

سینک اخوان
71

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,138,500 تومان
910,800 تومان20%-

سینک اخوان
406

محدوده توزیع :
سراسر ایران

915,300 تومان
732,240 تومان20%-

سینک اخوان
402

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,233,200 تومان
986,560 تومان20%-

سینک اخوان
136sp

محدوده توزیع :
سراسر ایران

662,800 تومان
530,240 تومان20%-

سینک اخوان
زیرکار400

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,034,500 تومان
827,600 تومان20%-

سینک هستیا
S214

محدوده توزیع :
سراسر ایران

743,750 تومان
743,750 تومان0%-

سینک استیل البرز
815روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,621,900 تومان
1,265,082 تومان22%-

سینک استیل البرز
814 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,618,000 تومان
1,262,040 تومان22%-

سینک استیل البرز
کریستال سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,799,600 تومان
2,183,688 تومان22%-

سینک استیل البرز
کریستال مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,590,300 تومان
2,020,434 تومان22%-

سینک استیل البرز
814 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,486,700 تومان
1,159,626 تومان22%-

سینک استیل البرز
815 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,515,300 تومان
1,181,934 تومان22%-

سینک استیل البرز
736توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,190,700 تومان
928,746 تومان22%-

سینک استیل البرز
735توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,190,700 تومان
928,746 تومان22%-

سینک استیل البرز
734توکار

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,190,700 تومان
928,746 تومان22%-

سینک استیل البرز
733توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,190,700 تومان
928,746 تومان22%-

سینک استیل البرز
725/50توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,051,700 تومان
820,326 تومان22%-

سینک استیل البرز
614توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,024,000 تومان
798,720 تومان22%-

سینک استیل البرز
611توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

992,300 تومان
773,994 تومان22%-

سینک ایلیا استیل
1042 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,383,600 تومان
1,217,568 تومان12%-

سینک لتو
tx58

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,515,400 تومان
3,515,400 تومان0%-

سینک لتو
tx38

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,783,970 تومان
2,783,970 تومان0%-

سینک لتو
tx60

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,783,970 تومان
2,783,970 تومان0%-

سینک لتو
Tx1

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,438,100 تومان
2,438,100 تومان0%-

سینک لتو
tx62

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,438,100 تومان
2,438,100 تومان0%-

سینک لتو
tx40

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,630,880 تومان
2,630,880 تومان0%-

سینک لتو
tx44

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,670,570 تومان
2,670,570 تومان0%-

سینک لتو
tx8

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,783,970 تومان
2,783,970 تومان0%-

سینک لتو
tx20

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,615,950 تومان
1,615,950 تومان0%-

سینک لتو
tx22

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,644,300 تومان
1,644,300 تومان0%-

سینک لتو
tm14

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,935,926 تومان
2,935,926 تومان0%-

سینک لتو
tm13

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,931,390 تومان
2,931,390 تومان0%-

سینک لتو
tm12

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,817,990 تومان
2,817,990 تومان0%-

سینک لتو
tm7

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,065,390 تومان
4,065,390 تومان0%-

سینک ایلیا استیل
1061 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,717,000 تومان
1,510,960 تومان12%-

سینک لتو
tm3

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,216,970 تومان
2,216,970 تومان0%-

سینک لتو
tm1

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,270,080 تومان
1,270,080 تومان0%-

سینک لتو
tm15

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,931,390 تومان
2,931,390 تومان0%-

سینک لتو
tl5

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,636,550 تومان
2,636,550 تومان0%-

سینک لتو
tl1

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,673,972 تومان
2,673,972 تومان0%-

سینک لتو
tx26

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,540,539 تومان
1,540,539 تومان0%-

سینک اخوان
سینک 161

محدوده توزیع :
سراسر ایران

581,000 تومان
464,800 تومان20%-

سینک اخوان
318

محدوده توزیع :
سراسر ایران

15,298,000 تومان
12,238,400 تومان20%-

سینک ایلیا استیل
2062 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,533,500 تومان
1,349,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2060 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,407,000 تومان
1,238,160 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2061 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,633,000 تومان
1,437,040 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2063 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,759,000 تومان
1,547,920 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2042 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,308,500 تومان
1,151,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2014 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,321,000 تومان
1,162,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2015 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,374,000 تومان
1,209,120 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2026 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,396,000 تومان
1,228,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2041 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,308,500 تومان
1,151,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2040 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,320,000 تومان
1,161,600 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4047 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

840,000 تومان
739,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2044 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,308,500 تومان
1,151,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2051 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,161,500 تومان
1,022,120 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2031 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,186,000 تومان
1,043,680 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2030 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,102,000 تومان
969,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2021 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,238,500 تومان
1,089,880 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2013 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,135,000 تومان
998,800 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2019 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,140,000 تومان
1,003,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2057 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,161,500 تومان
1,022,120 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2054 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,161,500 تومان
1,022,120 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2012 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,046,500 تومان
920,920 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2020 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,095,500 تومان
964,040 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2028 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,102,000 تومان
969,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2010 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,102,000 تومان
969,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4013 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

707,000 تومان
622,160 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2011 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

842,500 تومان
741,400 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2016 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

917,500 تومان
807,400 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
2018 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,013,500 تومان
891,880 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4031

محدوده توزیع :
سراسر ایران

677,500 تومان
596,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4030

محدوده توزیع :
سراسر ایران

677,500 تومان
596,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4028

محدوده توزیع :
سراسر ایران

677,500 تومان
596,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4021 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

677,500 تومان
596,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4054 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

589,500 تومان
518,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
4051 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

589,500 تومان
518,760 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1063 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,844,500 تومان
1,623,160 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1041 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,382,500 تومان
1,216,600 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1040 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,320,000 تومان
1,161,600 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1062روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,644,500 تومان
1,447,160 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1054 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,208,500 تومان
1,063,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
1057 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,208,500 تومان
1,063,480 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
3030روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

652,500 تومان
574,200 تومان12%-

سینک ایلیا استیل
3031 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

652,500 تومان
574,200 تومان12%-

سینک دیموند
توکار 231

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,389,000 تومان
1,180,650 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 230

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,899,000 تومان
1,614,150 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 227

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,389,000 تومان
1,180,650 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 225

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,169,000 تومان
993,650 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 215

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,159,000 تومان
985,150 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 214

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,089,000 تومان
925,650 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 211

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,079,000 تومان
917,150 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 210

محدوده توزیع :
سراسر ایران

999,000 تومان
849,150 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 209

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,089,000 تومان
925,650 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 208

محدوده توزیع :
سراسر ایران

799,000 تومان
679,150 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 207

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,099,000 تومان
934,150 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 206

محدوده توزیع :
سراسر ایران

779,000 تومان
662,150 تومان15%-

سینک دیموند
توکار 205

محدوده توزیع :
سراسر ایران

579,000 تومان
492,150 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 131

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,499,000 تومان
1,274,150 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 130

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,899,000 تومان
1,614,150 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 127

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,499,000 تومان
1,274,150 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 126

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,269,000 تومان
1,078,650 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 125

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,249,000 تومان
1,061,650 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 124

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,189,000 تومان
1,010,650 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 111

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,199,000 تومان
1,019,150 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 110

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,089,000 تومان
925,650 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 109

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,099,000 تومان
934,150 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 108

محدوده توزیع :
سراسر ایران

799,000 تومان
679,150 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 106

محدوده توزیع :
سراسر ایران

789,000 تومان
670,650 تومان15%-

سینک دیموند
کریستال 2 مشکی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,828,475 تومان
1,554,204 تومان15%-

سینک دیموند
کریستال 2 سفید

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,980,975 تومان
1,683,829 تومان15%-

سینک دیموند
روکار 115

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,169,000 تومان
993,650 تومان15%-

سینک مستر پلاس
S 101

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,604,000 تومان
1,523,800 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 102

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,746,000 تومان
1,658,700 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 203

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,187,500 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 204

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,187,500 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 201

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,850,000 تومان
1,757,500 تومان5%-

سینک مستر پلاس
S 202

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,187,500 تومان5%-

سینک Schock شاک
سینک گرانیتی مدل Waterfall100Rouge

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,846,100 تومان
5,846,100 تومان0%-

سینک Schock شاک
سینک گرانیتی مدل Signus200Vintage

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,920,200 تومان
5,920,200 تومان0%-

سینک Schock شاک
سینک گرانیتی مدل Imago200Everest

محدوده توزیع :
سراسر ایران

425,100 تومان
425,100 تومان0%-

سینک Schock شاک
سینک گرانیتی مدل Formhausd200Moonstone

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,506,100 تومان
3,506,100 تومان0%-

سینک Schock شاک
سینک گرانیتی مدل Opus200Vintage

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,156,150 تومان
6,156,150 تومان0%-

سینک Schock شاک
سینک گرانیتی مدل Waterfall200Rouge

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,811,000 تومان
5,811,000 تومان0%-

سینک داتیس datees
DB-180

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,335,000 تومان
1,174,800 تومان12%-

سینک داتیس datees
DB-136

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,912,000 تومان
1,682,560 تومان12%-

سینک داتیس datees
DB-135

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,912,000 تومان
1,682,560 تومان12%-

سینک داتیس datees
DB-134

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,335,000 تومان
1,174,800 تومان12%-

سینک داتیس datees
DB-145

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,335,000 تومان
1,174,800 تومان12%-

سینک داتیس datees
DB-137

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,912,000 تومان
1,682,560 تومان12%-

سینک داتیس datees
DB-127

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,335,000 تومان
1,174,800 تومان12%-

سینک داتیس datees
DB-125

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,335,000 تومان
1,174,800 تومان12%-

سینک داتیس datees
119 سفید ( الترا)

محدوده توزیع :
استان کردستان

2,718,000 تومان
2,391,840 تومان12%-

سینک داتیس datees
119 مشکی شیشه

محدوده توزیع :
استان کردستان

2,477,000 تومان
2,179,760 تومان12%-

سینک داتیس datees
کورین 600

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,389,000 تومان
1,222,320 تومان12%-

سینک داتیس datees
کورین 601

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,358,000 تومان
1,195,040 تومان12%-

سینک داتیس datees
کورین 602

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,343,000 تومان
1,181,840 تومان12%-

سینک بیمکث
دست ساز BS724

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,549,000 تومان
1,270,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS522 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS520 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

609,000 تومان
499,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS740 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,739,000 تومان
1,425,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS523 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS521 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

669,000 تومان
548,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS723 دست ساز

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,779,000 تومان
2,278,780 تومان18%-

سینک بیمکث
BS722 دست ساز

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,889,000 تومان
1,548,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS721 دست ساز

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,719,000 تومان
1,409,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS720 دست ساز

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,219,000 تومان
999,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS921 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,149,000 تومان
942,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS917 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,499,000 تومان
1,229,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS516 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

649,000 تومان
532,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS514 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

669,000 تومان
548,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS515 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

679,000 تومان
556,780 تومان18%-

سینک بیمکث
BS517 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

639,000 تومان
523,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS511 توکار

محدوده توزیع :
استان کردستان

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS512 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS920 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,339,000 تومان
1,097,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS919 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,369,000 تومان
1,122,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS 915 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,499,000 تومان
1,229,180 تومان18%-

سینک بیمکث
BS914 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,459,000 تومان
1,196,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS913 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,419,000 تومان
1,163,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS912 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,409,000 تومان
1,155,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS911 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,089,000 تومان
892,980 تومان18%-

سینک بیمکث
BS910 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,129,000 تومان
925,780 تومان18%-

سینک بیمکث
BS510 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

659,000 تومان
540,380 تومان18%-

سینک بیمکث
BS513 روکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

669,000 تومان
548,580 تومان18%-

سینک بیمکث
BS812 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,359,000 تومان
1,934,380 تومان18%-

سینک کن
9041- p45

محدوده توزیع :
استان کردستان

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
باکسی A-6050

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,350,000 تومان
1,147,500 تومان15%-

سینک کن
A-4050 باکسی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,250,000 تومان
1,062,500 تومان15%-

سینک کن
p- 8031

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,330,000 تومان
1,130,500 تومان15%-

سینک کن
p- 8041

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,330,000 تومان
1,130,500 تومان15%-

سینک کن
p- 9031

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,390,000 تومان
1,181,500 تومان15%-

سینک کن
p- 8062

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
p- 8072

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
p- 9052

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
p- 9062

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
p- 9072

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
9072

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
P-9022

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
P-9032

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
9032

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
9052

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
9062

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
A-4040 باکسی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,120,000 تومان
952,000 تومان15%-

سینک کن
A-4030

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,120,000 تومان
952,000 تومان15%-

سینک کن
9022

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,265,000 تومان
1,075,250 تومان15%-

سینک کن
P-8052

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
439

محدوده توزیع :
سراسر ایران

890,000 تومان
756,500 تومان15%-

سینک کن
P-8032

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
8052

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
7034

محدوده توزیع :
سراسر ایران

935,000 تومان
794,750 تومان15%-

سینک کن
8022

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
P-8022

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,215,000 تومان
1,032,750 تومان15%-

سینک کن
9031

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
9041

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
7033

محدوده توزیع :
سراسر ایران

979,000 تومان
832,150 تومان15%-

سینک کن
438

محدوده توزیع :
سراسر ایران

890,000 تومان
756,500 تومان15%-

سینک کن
9011

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
9021

محدوده توزیع :
سراسر ایران

1,397,000 تومان
1,187,450 تومان15%-

سینک کن
437

محدوده توزیع :
سراسر ایران

890,000 تومان
756,500 تومان15%-

سینک داتیس datees
Corian 700

محدوده توزیع :
استان کردستان

2,100,000 تومان
1,848,000 تومان12%-

سینک استیل البرز
618 توکار

محدوده توزیع :
سراسر ایران

792,100 تومان
617,838 تومان22%-

اطلاعات تماس

  • آدرس جدید: سنندج خیابان حسن آباد پایین تر از بانک ملی ، روبروی بانک صادرات
  • تلفن: 08733225239 همراه 09183792441 در صورت عدم پاسخ گویی در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.
Telegram Instagram
logo-samandehi

شماره کارت برای واریز وجه به حساب

  • 6037-9972-0125-4431

شماره حساب برای واریز وجه

  • 0101830954003
  • بانک ملی ایران
  • به نام رضا سلیمی
لطفا پس از واریز وجه با دفتر شرکت تماس گرفته و شماره پیگیری یا ارجاع را به همکاران ما اعلام نمایید

کپی رایت - 2018 © فروشگاه اینترنتی باستینک
طراحی و توسعه آژانس تبلیغات بهارستان

تمامی مطالب و محصولات و تصاویر این وب سایت مربوط به فروشگاه باستینک می باشد هرگونه کپی برداری بدون مجوز ویا ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.