فر استیل البرز
FE4

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,804,800 تومان
3,043,840 تومان20%-

فر استیل البرز
FE5

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,885,500 تومان
3,108,400 تومان20%-

فر استیل البرز
FGE4

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,800,000 تومان
3,040,000 تومان20%-

فر استیل البرز
FG2

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,800,000 تومان
3,040,000 تومان20%-

فر استیل البرز
MH441

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,272,600 تومان
3,418,080 تومان20%-

فر آلتون
V401W

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,320,000 تومان
3,974,400 تومان8%-

فر آلتون
V 302

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,840,000 تومان
3,532,800 تومان8%-

فر آلتون
V202

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,360,000 تومان
3,091,200 تومان8%-

فر آلتون
V202 S

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,480,000 تومان
3,201,600 تومان8%-

فر آلتون
V202 W

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,480,000 تومان
3,201,600 تومان8%-

فر آلتون
V301

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,720,000 تومان
3,422,400 تومان8%-

فر آلتون
V301 S

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,840,000 تومان
3,532,800 تومان8%-

فر آلتون
V401 S

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,320,000 تومان
3,974,400 تومان8%-

فر آلتون
V401

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,840,000 تومان
3,532,800 تومان8%-

فر آلتون
V301 W

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,840,000 تومان
3,532,800 تومان8%-

فر لتو
O-06

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,000,149 تومان
4,000,149 تومان0%-

فر لتو
O-07

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,096,088 تومان
7,096,088 تومان0%-

فر لتو
O-08

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,855,597 تومان
6,855,597 تومان0%-

فر لتو
O-13

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,098,273 تومان
7,098,273 تومان0%-

فر لتو
O-17

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,612,921 تومان
6,612,921 تومان0%-

فر لتو
O-18

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,855,597 تومان
6,855,597 تومان0%-

فر لتو
O-19

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,098,273 تومان
7,098,273 تومان0%-

فر لتو
O-21T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,370,245 تومان
6,370,245 تومان0%-

فر لتو
O-22T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,430,914 تومان
6,430,914 تومان0%-

فر لتو
O-23T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,826,301 تومان
7,826,301 تومان0%-

فر لتو
O-24T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,976,935 تومان
6,976,935 تومان0%-

فر لتو
O-25T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,855,597 تومان
6,855,597 تومان0%-

فر لتو
O-26T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,976,935 تومان
6,976,935 تومان0%-

فر لتو
O-27

محدوده توزیع :
سراسر ایران

11,163,096 تومان
11,163,096 تومان0%-

فر لتو
O-28S

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,037,604 تومان
7,037,604 تومان0%-

فر لتو
O-29S

محدوده توزیع :
سراسر ایران

8,190,315 تومان
8,190,315 تومان0%-

فر لتو
O-30

محدوده توزیع :
سراسر ایران

11,527,110 تومان
11,527,110 تومان0%-

فر لتو
O-31T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,219,611 تومان
7,219,611 تومان0%-

فر لتو
O-32T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,891,998 تومان
6,891,998 تومان0%-

فر لتو
O-33T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

7,025,470 تومان
7,025,470 تومان0%-

فر لتو
O-34T

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,697,857 تومان
6,697,857 تومان0%-

فر اخوان
F-11 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,848,000 تومان
2,278,400 تومان20%-

فر دیموند
FE 110 B

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,099,000 تومان
3,484,150 تومان15%-

فر دیموند
FE 110 W

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,199,000 تومان
3,569,150 تومان15%-

فر دیموند
FE 112

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,289,000 تومان
3,645,650 تومان15%-

فر دیموند
FE 151

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,889,000 تومان
3,305,650 تومان15%-

فر دیموند
FE 152

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,989,000 تومان
3,390,650 تومان15%-

فر دیموند
FGE 161

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,889,000 تومان
3,305,650 تومان15%-

فر دیموند
FGE 171

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,299,000 تومان
3,654,150 تومان15%-

فر دیموند
FGE 162

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,890,000 تومان
3,306,500 تومان15%-

فر دیموند
FGE 173

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,789,000 تومان
4,070,650 تومان15%-

فر دیموند
FGE 172

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,599,000 تومان
3,909,150 تومان15%-

فر مستر پلاس
فر گازی O G18

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,226,000 تومان
3,064,700 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر گازی O G14

محدوده توزیع :
سراسر ایران

325,000 تومان
308,750 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 7002 F

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,300,000 تومان
5,985,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 7002 W

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,450,000 تومان
6,127,500 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 7003 F

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,300,000 تومان
5,985,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 7002 M

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,175,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 301

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,175,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر برقی O 302

محدوده توزیع :
سراسر ایران

6,500,000 تومان
6,175,000 تومان5%-

فر مستر پلاس
فر گاز سوز O GG19

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,226,000 تومان
3,064,700 تومان5%-

فر اخوان
F -32 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,728,300 تومان
3,782,640 تومان20%-

فر اخوان
F -30 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,917,600 تومان
3,134,080 تومان20%-

فر اخوان
F -20 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,519,500 تومان
3,615,600 تومان20%-

فر اخوان
F-35 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

5,193,400 تومان
4,154,720 تومان20%-

فر اخوان
F- 17 گازی و برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,867,800 تومان
2,294,240 تومان20%-

فر اخوان
F- 19 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,970,700 تومان
2,376,560 تومان20%-

فر اخوان
F-21 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,887,200 تومان
3,109,760 تومان20%-

فر اخوان
F- 25 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,160,300 تومان
3,328,240 تومان20%-

فر اخوان
F-12 فر گازی برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,848,000 تومان
2,278,400 تومان20%-

فر اخوان
F-13 فر گازی برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,858,600 تومان
2,286,880 تومان20%-

فر اخوان
F- 15 فر گازی برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,867,000 تومان
2,293,600 تومان20%-

فر اخوان
F-16 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,049,800 تومان
2,439,840 تومان20%-

فر اخوان
F - 18 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,119,500 تومان
2,495,600 تومان20%-

فر اخوان
F -22 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,978,800 تومان
3,183,040 تومان20%-

فر اخوان
F -23 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,649,300 تومان
2,919,440 تومان20%-

فر اخوان
F -24 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,468,600 تومان
2,774,880 تومان20%-

فر اخوان
F-26 فر برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,666,000 تومان
3,732,800 تومان20%-

فر اخوان
F -27 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,637,400 تومان
3,709,920 تومان20%-

فر اخوان
F-28 فر گازی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,981,600 تومان
2,385,280 تومان20%-

فر اخوان
F-29 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,494,500 تومان
3,595,600 تومان20%-

فر اخوان
F-33 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,295,300 تومان
3,436,240 تومان20%-

فر اخوان
F-34 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,238,000 تومان
3,390,400 تومان20%-

فر اخوان
F-3 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,906,400 تومان
2,325,120 تومان20%-

فر اخوان
F-4 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,865,700 تومان
2,292,560 تومان20%-

فر اخوان
F-5 گاز و برق

محدوده توزیع :
استان کردستان

2,901,300 تومان
2,321,040 تومان20%-

فر اخوان
F-6 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,924,000 تومان
2,339,200 تومان20%-

فر اخوان
F-7 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

2,907,200 تومان
2,325,760 تومان20%-

فر اخوان
F-8 گاز و برق

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,002,800 تومان
2,402,240 تومان20%-

فر داتیس datees
DF-684 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,155,000 تومان
2,776,400 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-682 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,640,000 تومان
4,083,200 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-683 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,362,000 تومان
3,838,560 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-685 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

2,969,000 تومان
2,612,720 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-680 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

5,520,000 تومان
4,857,600 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-663 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,435,000 تومان
3,022,800 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-647 Ultra فر برقی سفید

محدوده توزیع :
استان کردستان

5,497,000 تومان
4,837,360 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-672 Ultra برق و گاز

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,536,000 تومان
3,991,680 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-655 Ultra فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

5,221,000 تومان
4,594,480 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-687 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,620,000 تومان
4,065,600 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-684 Ultra فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,364,000 تومان
2,960,320 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-689 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,495,000 تومان
3,075,600 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-686

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,627,000 تومان
3,191,760 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-683 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,206,000 تومان
3,701,280 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-675 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

5,654,000 تومان
4,975,520 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-655 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

5,038,000 تومان
4,433,440 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-648 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

5,620,000 تومان
4,945,600 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-646 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

5,497,000 تومان
4,837,360 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-645 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,521,100 تومان
3,098,568 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-660 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,413,000 تومان
3,003,440 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-665 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
استان کردستان

3,413,000 تومان
3,003,440 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-642 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,467,000 تومان
3,930,960 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-644 فر برقی

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,536,000 تومان
3,991,680 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-622 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,346,000 تومان
3,824,480 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-670 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,352,000 تومان
3,829,760 تومان12%-

فر داتیس datees
DF-672 فر گاز و برق

محدوده توزیع :
استان کردستان

4,536,000 تومان
3,991,680 تومان12%-

فر ایلیا استیل
IO 103 برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,396,000 تومان
3,868,480 تومان12%-

فر ایلیا استیل
104 IO برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,396,000 تومان
3,868,480 تومان12%-

فر ایلیا استیل
106 IO برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,236,000 تومان
3,727,680 تومان12%-

فر ایلیا استیل
101 IO برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,993,500 تومان
3,514,280 تومان12%-

فر ایلیا استیل
IO 101w برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

4,155,000 تومان
3,656,400 تومان12%-

فر ایلیا استیل
107 IO برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,082,500 تومان
2,712,600 تومان12%-

فر ایلیا استیل
IO 201 گازی و برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,725,000 تومان
3,278,000 تومان12%-

فر ایلیا استیل
IO 202 گازی و برقی

محدوده توزیع :
سراسر ایران

3,995,000 تومان
3,515,600 تومان12%-

اطلاعات تماس

  • آدرس جدید: سنندج خیابان حسن آباد پایین تر از بانک ملی ، روبروی بانک صادرات
  • تلفن: 08733225239 همراه 09183792441 در صورت عدم پاسخ گویی در اولین فرصت با شما تماس گرفته خواهد شد.
Telegram Instagram
logo-samandehi

شماره کارت برای واریز وجه به حساب

  • 6037-9972-0125-4431

شماره حساب برای واریز وجه

  • 0101830954003
  • بانک ملی ایران
  • به نام رضا سلیمی
لطفا پس از واریز وجه با دفتر شرکت تماس گرفته و شماره پیگیری یا ارجاع را به همکاران ما اعلام نمایید

کپی رایت - 2018 © فروشگاه اینترنتی باستینک
طراحی و توسعه آژانس تبلیغات بهارستان

تمامی مطالب و محصولات و تصاویر این وب سایت مربوط به فروشگاه باستینک می باشد هرگونه کپی برداری بدون مجوز ویا ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.