همه کارت های تخفیف ( عدد)

ردیف کد تخفیف میزان اعتبار مانده اعتبار وضعیت